Alles wat je moet weten over de collectieve hospitalisatieverzekering

Dankzij de collectieve hospitalisatieverzekering kan een werkgever de medische kosten vergoeden van zijn werknemers bij een ziekenhuisopname naar aanleiding van een ziekte, ongeval, bevalling of zwangerschapscomplicatie. Een mooi extralegaal voordeel dus voor je personeel maar ook voor jezelf want als werkgever betaal je geen RSZ-bijdragen op de premies. 

Waarom is het zo interessant?

Een werkgever kan er al dan niet voor kiezen om een collectieve hospitalisatieverzekering aan te bieden. Deze verzekering is een bovenwettelijk voordeel en dat is interessant voor de werkgever aangezien ze hem minder kosten aan socialezekerheidsbijdragen dan de betaling van een hoger loon.

De collectieve premie die een werkgever voor zijn werknemers betaalt in het kader van een collectieve hospitalisatieverzekering is ook voordeliger dan een individuele premie die de werknemer persoonlijk betaalt. Dat heeft gedeeltelijk te maken met het feit dat de verzekeraar het risico van de werkgever berekent op basis van een geheel van werknemers, terwijl een individu het risico alleen draagt. Als zijn bedrijf een bepaald aantal werknemers overschrijdt, dan zal de werkgever ook de mogelijkheid hebben om met de verzekeringsmaatschappij over zijn contract te onderhandelen.

Wie belangt deze verzekering aan?

De collectieve hospitalisatieverzekering richt zich tot loontrekkenden en zelfstandige bedrijfsleiders. Ook hun huidige echtgenoot of wettelijk samenwonende partner en hun wettige, erkende en geadopteerde kinderen die kinderbijslag genieten, kunnen hiervoor in aanmerking komen als dit in de bijzondere voorwaarden vermeld is.

Indien het bedrijf waarbij je tewerkgesteld bent, kiest voor de invoering van de collectieve hospitalisatieverzekering, zal de dienst human resources jou de nodige informatie bezorgen.

Wat als ik door omstandigheden mijn verzekering verlies?

Geen paniek! Als je je collectieve hospitalisatieverzekering verliest door uitdiensttreding, echtscheiding, vertrek uit de ouderlijke woonst, ontslag of pensioen, hebben jij en ook de inwonende gezinsleden die aangesloten zijn bij je collectieve verzekering het recht om deze individueel, geheel of gedeeltelijk verder te zetten. De individuele verzekering biedt waarborgen die gelijkaardig zijn (niet noodzakelijk identiek) aan de collectieve verzekering. Elementen zoals de kamerkeuze, de terugbetalingsformule, de waarborgen pre- en hospitalisatie en zware ziekten worden overgenomen uit het collectieve contract indien die daarin voorzien waren.

Wat als je in het onderwijs werkt?

Wie in het onderwijs werkt, kan aansluiten bij de collectieve verzekering gezondheidszorg Onderwijs. Jij kan als huidig en gepensioneerd personeelslid van het onderwijs aansluiten bij de verzekering, voor jezelf en voor bij jou inwonende gezinsleden. Aansluiten bij deze verzekering is echter niet verplicht. Informeer bij je school of centrum over de mogelijkheden.

Heb je bij je huidige job een collectieve hospitalisatieverzekering en neem je ontslag of ga je binnenkort op pensioen, neem dan contact met ons op. Samen bekijken we de mogelijkheden voor een individuele verzekering.

Terug naar overzicht